ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ

Υαλοειδές είναι το τμήμα μεταξύ του κρυσταλλικού φακού του ματιού και του αμφιβληστροειδούς. Με την ηλικία το υαλοειδές εκφυλίζεται, ρευστοποιείται και μπορεί να ξεκολλήσει από το πίσω μέρος του ματιού. Αυτό ονομάζεται οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς. Είναι μία πολύ συχνή και συνήθως αβλαβής κατάσταση.

Συμπτώματα:

  • Φωτοψίες
  • Μυϊοψίες

Συμπτώματα που μπορούν να δείξουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα είναι:

  • Ξαφνική μείωση της όρασης μαζί με τις λάμψεις και τα μυγάκια
  • Πέπλο ή κουρτίνα που εμποδίζουν μέρος ή όλη την όραση
  • Ξαφνική αύξηση του αριθμού των μυϊοψιών (μυγάκια)

Διάγνωση:

Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία και βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση για τη διαπίστωση της ύπαρξης ρωγμών αμφιβληστροειδούς.
Θεραπεία:

  • Δεν ενδείκνυται κάποια φαρμακευτική αγωγή.
  • Περιχαράκωση με Argon Laser [εάν κατά την εξέταση βρεθούν ύποπτες περιοχές της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς (εκφυλίσεις – οπές – ρωγμές) τότε μπορεί να γίνει προφυλακτικό Argon Laser φωτοπηξία για την αποφυγή της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς (RD)].